Heritage Together field trip

Heritage Together field trip

Hey everyone, my name is Katharina and I am one of the archaeologists working on the Heritage Together Project. I’m based in the School of History, Welsh History and Archaeology at Bangor University and recently had the pleasure of taking a few people around heritage sites on Anglesey as part of the Being Human festival, the first national festival of the humanities.

Ty Mawr Standing StoneOur first stop was the Ty Mawr Standing Stone just off junction 2 on the A55. Originally I had planned to bring my computer to the monument to compare our 3D model of the stone with the real thing. However, it was too sunny and thus you would not have been able to see anything on the screen. But I’m not about to complain about a sunny November day. So the computer stayed in the bus, while we enjoyed the sunshine and took another set of pictures of the stone.

Trefignath Burial Chamber From Ty Mawr we walked to Trefignath Burial Chamber, a megalithic tomb which is located just 10 minutes on foot up the road. While the Standing Stone was too tall for us to take pictures of the top without a camera pole, the burial chamber presented us with another problem: the sheer size of the whole site. But after spending the whole summer taking 3D shots of ca. 300m2 worth of trenches at the Meillionydd excavation on the Llyn, I’m confident that we managed to take enough pictures to create a 3D model of this amazing site. I’m really looking forward to what my colleagues in Computer Science mange to conjure up from our photos.

South Stack lighthouse

The next stop was meant to be the Gorsedd Gwlwm Tomb, but unfortunately after all the rain in the past weeks the ground was too wet. When I went there the day before the tour, well, tried to get there, I did not even get close to the monument, but rather ended up ankle deep in mud and puddles. (My new hiking boots now need a thorough clean.) So instead we went straight to South Stack and had a walk around there, before we went to the Holyhead Mountain Hut Group (also known as Ty Mawr Hut Group), an Iron Age settlement. Say what you want, but the people back then seem to have appreciated a nice view just as much as we do today.

The final stop for the day was the Roman Fort in Holyhead. Only the surrounding walls remain, but there is also an old church inside, which was very interesting. From there we headed back to Bangor. All in all, we got to spend a beautiful and sunny day in the Holyhead area and got to see some very interesting sites. Thanks to everyone who got up early on a Sunday to join me for the tour. I hope you all enjoyed the day as much as I did.

South StackHolyhead Mountain Hut Group rectangular buildingHolyhead Mountain Hut Group Roundhouse

 

 

Helo na, Katharina ydw i ac rwy’n un o’r archeolegwyr sy’n gweithio ar y Project Treftadaeth Gyda’n Gilydd (Heritage Together). Rwy’n gweithio yn yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor ac yn ddiweddar cefais y pleser o arwain ychydig o bobl o gwmpas safleoedd treftadaeth ar Ynys Môn fel rhan o’r Ŵyl Being Human, gŵyl genedlaethol gyntaf y dyniaethau.

Ty Mawr Standing StoneY lle gwnaethom stopio ynddo gyntaf oedd i weld Maen Hir Tŷ Mawr, oddi ar gyffordd 2 yr A55. Yn wreiddiol roeddwn wedi bwriadu dod â’m cyfrifiadur at yr heneb i gymharu ein model 3D o’r garreg gyda’r maen go iawn. Fodd bynnag, roedd yn rhy heulog ac felly ni fyddech wedi medru gweld unrhyw beth ar y sgrin. Ond dwi ddim yn cwyno am ddiwrnod heulog ym mis Tachwedd! Felly, arhosodd y cyfrifiadur ar y bws tra gwnaethom fwynhau’r heulwen a thynnu set arall o luniau o’r garreg.

O Tŷ Mawr fe wnaethomTrefignath Burial Chamber gerdded i Siambr Gladdu Trefignath, bedd megalithig sydd ond taith gerdded 10 munud i fyny’r ffordd. Tra bod y Maen Hir yn rhy dal i ni dynnu lluniau o’i dop heb bolyn camera, cawsom broblem arall gyda’r siambr gladdu, sef maint sylweddol iawn y safle cyfan. Ond, wedi treulio’r haf cyfan yn tynnu lluniau 3D o tua 300m2 o ffosydd ar safle hen fryngaer Meillionydd yn Llŷn, rwy’n hyderus ein bod wedi llwyddo i dynnu digon o luniau i greu model 3D o’r safle rhyfeddol hwn. Rydw i’n wirioneddol edrych ymlaen i weld beth y bydd fy nghydweithwyr yn yr adran Cyfrifiadureg yn llwyddo i’w wneud efo’n lluniau.

South Stack lighthouse

Roeddem wedi bwriadu galw nesaf i weld Bedd Gorsedd Gwlwm ond, ar ôl yr holl law yn ystod yr wythnosau diwethaf, roedd y tir yn rhy wlyb. Pan geisiais fynd yno’r diwrnod cyn y daith ni lwyddais i fynd yn agos at yr heneb hyd yn oed; roeddwn at fy fferau mewn mwd a phyllau dŵr. Yn hytrach, aethom yn syth i Ynys Lawd a cherdded o gwmpas yno, cyn mynd i weld Tai Crynion Mynydd Caergybi (a elwir hefyd yn Dai Crynion Tŷ Mawr), anheddiad o’r Oes Haearn. Beth bynnag a ddywedwch, roedd i’w weld fel pe bai pobl yn ôl bryd hynny yn gwerthfawrogi golygfa dda gymaint â ninnau heddiw.

Y lle olaf i ni aros ynddo’r diwrnod hwnnw oedd y Gaer Rufeinig yng Nghaergybi. Dim ond y muriau allanol sy’n sefyll, ond mae yna hen eglwys o fewn y muriau hefyd, sy’n ddiddorol iawn. Oddi yno aethom nôl i Fangor. Drwodd a thro cawsom ddiwrnod hyfryd a heulog yn ardal Caergybi a gweld rhai safleoedd hynod ddiddorol. Llawer o ddiolch i bawb a gododd yn fuan ar ddydd Sul i ymuno â mi ar y daith. Gobeithio eich bod i gyd wedi mwynhau’r diwrnod gymaint ag y gwnes i.

Holyhead Mountain Hut Group rectangular building Holyhead Mountain Hut Group Roundhouse South Stack

 

 _______________________________________________________

Heritage Together is one of many events bringing cutting-edge research in the humanities to a broader audience during the Being Human festival. For updates on that programme and on the festival follow us on Twitter @BeingHumanFest,and on Pinterest. Don’t forget to sign up to our e-newsletter too!